Verloop van de competitie

 • 1. De S.Z.V.L. richt in: een competitie met een heen- en terugronde en een bekercompetitie.
   
 • 2. Alle wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters aangeduid door de V.Z.V.B.
   
 • 3. De liga, alsmede de inrichters, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ge-beurlijke ongevallen op of rond het speelveld en diefstal van geld of voorwerpen in het sportcomplex.
   
 • 4. Bijdrage tot deelname
  Het inschrijvingsgeld voor het komend seizoen bedraagt 550 Euro. Hierin is het lidgeld voor 12 spelers inbegrepen. Na de heen- en terugronde volgt er nog een afrekening van de meerkosten (boetes, lidgelden, ...). Een nieuwe ploeg betaald 550 Euro en er wordt een waarborg gevraagd van 62,50 Euro (waarborg wordt betaald bij inschrijving). De liga verbindt zich er toe de waarborgen van de ploegen door te storten naar de V.Z.V.B. West- Vlaanderen. Jaarlijks zullen de opbrengsten van deze waarborgen terug verrekend worden met de liga. Wanneer een ploeg stopt met zaalvoetballen in de liga St-Laureins krijgt deze ploeg zijn waarborg terug indien zij VOOR 8 juni het ligabestuur schriftelijk op de hoogte brengen en er geen openstaande schulden meer zijn.
   
 • 5. Ploegen die aan de lopende competitie deelnemen hebben voorrang bij de inschrijving tot deelname voor het komende seizoen.
   
 • 6. Testwedstrijden
  Wanneer meerdere ploegen evenveel punten en evenveel gewonnen wedstrijden tellen en ze in de rangschikking moeten gescheiden worden om de titel van ligakampioen toe te komen, dan dienen de betrokken ploegen een testwedstrijd te spelen. Indien na de reglementaire speeltijd de stand gelijk blijft dient overgegaan te worden tot verlengingen van 2 keer 5 minuten met onmiddellijke kampwisseling. Indien de stand na de verlengingen nog steeds gelijk is wordt er overgegaan tot strafschoppen conform aan het bekerreglement van de V.Z.V.B.
   
 • 7. Na elke speeldag wordt een rangschikking opgemaakt. Bij gelijke punten wordt achtereenvolgens rekening gehouden met:
  • A. Het grootste aantal gewonnen wedstrijden
  • B. Het kleinste aantal verloren wedstrijden
  • C. Het grootste positief verschil in doelpunten
  • D. Het kleinste negatief verschil in doelpunten
  • E. Het grootste aantal gescoorde doelpunten
  • F. Het kleinste aantal tegendoelpunten

   
 • 8. Wanneer een ploeg, in de loop van een seizoen, drie maal onverwittigd forfait moet geven zal dit NIET leiden tot algemeen forfait.
   
 • 9. Kalender: Een wedstrijd kan enkel maar verplaatst worden in de speelweek waar deze wedstrijd gepland is d.w.z. een wedstrijd welke volgens de kalender op maandagavond moet plaatsvinden kan in gezamenlijk overleg met de tegenstander en met twee ploegen welke een wedstrijd moeten spelen op vrijdagavond verplaatst worden op het uur van de wedstrijd op vrijdagavond. Voor een wedstrijd op vrijdagavond is het iets eenvoudiger. Indien er geen wedstrijd op de kalender staat om 21u45, kan de wedstrijd van de vrijdagavond verplaatst worden (in onderling overleg met de tegenstander) naar de maandag om 21u45 van deze speelweek. Staat er wel een wedstrijd op de kalender om 21u45, dan zal er 1 van de 2 wedstrijden van de maandagavond moeten verplaatst worden naar de vrijdagavond. Steeds in overleg met de desbetreffende ploegen. Er dient altijd een formulier ingevuld en ondertekend te worden door de 2 of 4 afgevaardigden van de ploegen. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij het ligabestuur. MERK OP : DE WEDSTRIJDEN OP VRIJDAG MOETEN ALLEMAAL AANEENSLUITEND GESPEELD KUNNEN WORDEN. (Bij het verplaatsen van de wedstrijd van 20u30 zal dus ook contact opgenomen moeten worden met de beide afgevaardigden van de wedstrijd van 19u30 om hun wedstrijd met een uur te verlaten, idem met de wedstrijd van 21u30. Hier zal contact moeten opgenomen worden met de beide afgevaardigden om de wedstrijd van 22u30 met een uur te vervroegen). Indien er geen wedstrijd op de kalender staat op maandag en er wordt een wedstrijd van de vrijdag naar de maandag verplaatst, dan zal deze gespeeld worden om 21u45. De cafetaria zal niet open zijn (behalve voor een verfrissing voor de scheidsrechter). Er zal iemand van het bestuur aanwezig zijn om de scheidsrechter te betalen en om de sporthal af te sluiten.
  Enkel in geval van overmacht kan hierop een uitzondering gemaakt worden. In dit geval dient het ligabestuur tijdig en schriftelijk op de hoogte gebracht te worden. Het uiteindelijk aanvaarden van de overmacht ligt uitsluitend in de handen van de liga.
   
 • 10. Forfait
  • Verwittigd forfait : Onder verwittigd forfait wordt verstaan: SCHRIFTELIJKE melding 48 uur voor de aanvang van de wedstrijd aan gerechtigd correspondent van de liga. Hierbij wordt ook een boete opgelegd van 20 Euro.
  • Onverwittigd forfait : Indien een ploeg zonder verwittiging of laattijdig forfait geeft zal deze beboet worden met 50 Euro, 15 Euro van dit bedrag gaat naar de tegenstrever. Wanneer de gerechtigd correspondent van de S.Z.V.L. op minder dan 48 uur voor de aanvang van de wedstrijd verwittigd wordt EN hij kan toch nog de sporthal annuleren EN de scheidsrechter op de hoogte brengen EN de tegenstrever. Dan wordt dit aangenomen als een verwittigd forfait. De 3 voorwaarden moeten dus vervuld zijn !!!!
  Bij beide forfaitnederlagen wordt er een dossier opgemaakt, er moeten in beide gevallen administratiekosten (20 Euro) betaald worden.
   
 • 11. Wanneer een ploeg de oorzaak is van het staken van een wedstrijd (onvoldoende spelers, onsportief gedrag enz...) zal dit automatisch aanleiding geven tot een forfaitnederlaag. In dit geval zal er naast de dossierkosten een boete voor onsportief gedrag aangerekend worden van 40 Euro.
   
 • 12. Iedere speler of official ingeschreven op het scheidsrechtersblad, die geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, mag niet aan het spel deelnemen, op de bank plaatsnemen of een officiële taak vervullen en dit zolang er geen geldig identiteitbewijs wordt voorgelegd. Na de match, zal zijn naam op het wedstrijdblad geschrapt worden als geen enkel geldig identiteitbewijs werd voorgelegd.
   
 • 13. Bij een ongeval van een speler waarbij een ongevalaangifte werd ingevuld, dient het volledig ingevuld formulier door de ploegverantwoordelijke of speler opgestuurd worden naar het provinciaal secretariaat : Eric Icket – Spreeuwenweg 46 – 8210 Loppem.
  Opgelet : Het formulier voor het invullen van een ongeval moet nu gedownload via de website: http://west-vlaanderen.vlaamsezaalvoetbalbond.be/nl/downloads

  Enkel aangiften waarvan het ongeval op het wedstrijdblad vermeld is komen nog in aanmerking voor terugbetaling.
   
 • 14. Bij afwezigheid van de officiële scheidsrechter gaat de wedstrijd altijd door. In eerste instantie wordt iemand van het ligabestuur scheidsrechter, daarna heeft de bezoekende ploeg het recht de scheidsrechter te bepalen en daarna de thuisspelende ploeg. Het is de thuisploeg die het risico loopt de wedstrijd te verliezen met forfait.
   
 • 15. Iedere ploeg dient zelf voor een terreinafgevaardigde te zorgen bij zijn thuiswedstrijden, de thuisploeg loopt bij gebrek aan spelers het risico de wedstrijd te verliezen op basis van een onverwittigd forfait. Een thuisploeg die zich enkel aanbiedt met spelers, en bijgevolg verplicht is, één van de spelers als terreinafgevaardigde te laten fungeren mag die terreinafgevaardigde eventueel vervangen door één van de overige spelers, indien die gekwetst wordt. De gekwetste speler, die de rol van terreinafgevaardigde overneemt, mag echter in geen geval diezelfde wedstrijd nog opnieuw als speler aantreden. De terreinafgevaardigde mag ook aangesloten zijn bij een andere ploeg uit onze liga. Daar een liga aanzien wordt als 1 club. In dit geval mag hij natuurlijk niet als speler optreden zoals beschreven in boven vermeld voorbeeld. Wanneer de terreinafgevaardigde een boete veroorzaakt moet de ploeg waarvoor hij zijn functie uitoefent de boete betalen. D.w.z. wanneer terreinafgevaardigde X aangesloten is bij ploeg Y en tijdens een wedstrijd de functie van terreinafgevaardigde uitoefent voor ploeg Z. Dan zal bij een boete, veroorzaakt door de terreinafgevaardigde, ploeg Z de boete moeten betalen. Het is ook deze persoon die tijdens de rust van de wedstrijd de scheidsrechter een verfrissing moet aanbieden. Wanneer er geen verfrissing wordt aangeboden kan de scheidsrechter dit vermelden op het wedstrijdblad. De V.Z.V.B. zal hiervoor een boete aanrekenen.
   
 • 16. Het wedstrijdblad van de thuisploeg moet minimum 15 min. voor de aanvang van de wedstrijd afgegeven worden achter de bar, de bezoekers kunnen dit daar ophalen en zij moeten dit op hun beurt minimum 10 min. voor de aanvang van de wedstrijd terug afgeven achter de bar. De terreinafgevaardigde moet op zijn beurt het wedstrijdblad bezorgen aan de scheidsrechter. Wanneer dit niet nageleefd wordt zal er een disciplinaire boete aangerekend worden van 10 euro. De tijdsaanduiding op de klok achter de bar wordt als referentie genomen. Op het wedstrijdblad MOETEN de volgende gegevens steeds ingevuld zijn :
  • Hoofdding : Datum, voorzien uur, zaal en plaats.
  • Clubgegevens : Ploegnaam en stamnr./teamnr.
  • Spelers : rugnummer, naam en voornaam (drukletters), geboortedatum en licentienummer
  • Wedstrijdnummer
  Indien één van deze gegevens niet ingevuld is, wordt de boete foutief invullen wedstrijdblad 3,25 Euro aangerekend. Er is slechts 1 boete per wedstrijdblad en per ploeg mogelijk.
   
 • 17. Enkel de gerechtigd-correspondent kan corresponderen met de bond. Indien een ploeg klacht of beroep wenst aan te tekenen dan moet dit schriftelijk gebeuren aan de gerechtigd-correspondent van de liga die het op zijn beurt doorstuurt naar de V.Z.V.B. Bij een klacht wordt er voor administratieve kosten 20 Euro gevraagd (Contant te betalen bij het indienen van de klacht). Bij beroepszaken wordt er 40 Euro gevraagd (Contant te betalen bij het indienen van het beroep). Het uitspreken van tuchtmaatregelen gebeurt uitsluitend door de V.Z.V.B. Indien de klacht terecht is en/of aanvaard wordt, worden deze bedragen terugbetaald.
   
 • 18. In de neutrale zone mogen er zich enkel personen bevinden met een actieve of niet-actieve licentie. De niet-actieven dienen altijd de gepaste armbanden te dragen (kleur: zie reglement). Toeschouwers moeten op het balkon of in de kantine.
   
 • 19. Verwittigde en niet verwittigde forfaits, wedstrijden met het ontbreken van identi-teitskaarten of licenties worden behandeld door het ligabestuur. Alle andere onregel-matigheden worden behandeld door de provinciale sportcommissie.
   
 • 20. De thuisploeg dient voor de aanvang van de wedstrijd de doelen + grondbevestiging, banken en het scorebord te plaatsen. Na de laatste wedstrijd dient de thuisploeg van deze wedstrijd de doelen + grondbevestiging, banken en het scorebord terug op hun voorziene plaats te brengen. De thuisploeg van de laatste wedstrijd dient er ook voor te zorgen dat de ruimte aan de banken (waar de wisselspelers zitten) proper achtergelaten wordt (bvb flessen, doppen, water op de vloer opkuisen). Gebeurt dit niet dan zal er een boete aangerekend worden van 5 Euro. De grondbevestiging moet aan de bar afgehaald worden vóór de wedstrijd (door de thuisploeg). Na de laatste wedstrijd moet de thuisploeg deze terug afgeven aan de bar. Bij verlies zal deze moeten betaald (door de thuisploeg van de laatste wedstrijd) worden (+/- 120 euro per stuk)
   
 • 21. De thuisploeg dient voor een reglementaire wedstrijdbal te zorgen.
   
 • 22. Tijdens de wedstrijd worden geen alcoholische dranken geschonken aan de spelers.
   
 • 23. Bij het verlaten van de kleedkamers dienen deze proper te zijn. Is dit niet het geval dan wordt er een boete van 5 Euro aangerekend.
   
 • 24. Het is ten strengste verboden te roken in de sporthal. (zie boetes).
   
 • 25. De fair-play prijs (100 Euro) wordt gewonnen door de ploeg die op het einde van het seizoen het minste aantal strafpunten totaliseert. Wanneer er meerdere ploegen gelijk eindigen wordt achtereenvolgens rekening gehouden met :
  A) Het minst aantal rode kaarten
  B) Het minst aantal gele kaarten.
  Zijn er dan nog ploegen gelijk dan wordt het bedrag verdeeld onder deze ploegen.
  Het ligabestuur kan op ieder ogenblik, op basis van onregelmatigheden, beslissen om een ploeg te schrappen uit het fair-playklassement.
   
 • 26. De strafpunten zijn: Voor iedere boete één strafpunt, behalve voor een rode kaart (= 3) Strafpunten, voor de fair-play prijs, kunnen enkel toegekend worden in competitie-wedstrijden. (Niet in bekerwedstrijden !) Boetes kunnen in alle officiële wedstrijden toegekend worden.
   
 • 27. Wanneer een ploeg algemeen forfait geeft zal het prijzengeld niet uitbetaald worden. Indien er een ploeg forfait geeft in de bekercompetitie zal ook deze ploeg geen prijzengeld ontvangen.